Adatvédelem

Adatvédelmi tájékozató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során az ügyfelek által megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 00 19 276991
Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.
Adatkezelő képviselője: Csalló Andrea ügyvezető igazgató h.

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. január 1-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Az Alapítvány személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Alapítvány az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Alapítvány által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az Alapítvány munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Alapítvány adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető igazgató látja el.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint természetes személy, az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az e-mail címen.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Alapítvány az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

3.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Alapítvány az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt az Alapítvány elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

3.3. Zárolás

Az Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4. Törlés

Az Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Alapítvány rendelkezésére. Az Alapítvány a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az Alapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. A Kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama, adattovábbítás

4.1 – Hírlevélre történő feliratkozás esetén

4.1.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen):

személyes adataz adatkezelés célja
kapcsolattartó nevea hírlevélre feliratkozó neve elengedhetetlen a feliratkozó azonosításához
cégnév / szervezet neve (amennyiben van)a hírlevélre feliratkozó cég / szervezet neve célszerű a feliratkozó azonosításához és a célzott hírek küldéséhez
e-mail címaz e-mail cím elengedhetetlen, hogy híreinket el tudjuk küldeni a feliratkozó részére
tevékenységi kör / érdeklődési körhíreinket néha célzottan küldjük, ehhez szükséges ismernünk a feliratkozó cégek tevékenységi körét, magánszemélyeket érdeklő információk körét
székhely / településhíreinket néha célzottan küldjük, ehhez szükséges ismernünk a feliratkozó földrajzi elhelyezkedését

4.1.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.1.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.1.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.2 – TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 „Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása” projekt szolgáltatásainak igénybevétele magánszemély esetén: 

4.2.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja   

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (munkaerőpiaci tanácsadás, munkaerő közvetítés hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen):  

személyes adataz adatkezelés célja

ügyfél neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

anyja neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

telefonszám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

lakcím / székhely vagy telephely címe

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

TAJ szám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

születési hely és idő

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

képzettség

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

jogosítvány

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

nyelvtudás

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

munkahelyi tapasztalatok

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

szociális életkörülmények

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen

A személyes adatokon kívül kezelt adatok:

  • milyen tervei vannak a munkaerőpiacon (elhelyezkedés, képzés, vállalkozóvá válás); 
  • milyen támogatási elemben részesül; 
  • továbbá a projekt során beszámol a program szerinti haladásáról
    • képzés esetén: beilleszkedés, modulzárók és vizsgák teljesítése, tanulási nehézségek; 
    • bértámogatás esetén: beilleszkedés-betanulás, kapcsolat a kollégákkal, feladatok; 
    • vállalkozóvá válás esetén: VVT ismeretek tanfolyam elvégzése, vállalkozás beindításának és fenntartásának feladatai és nehézségei; 
  • csak munkaerő-piaci szolgáltatásban részesülő esetén: milyen munkahelyekre és munkakörökbe pályázott milyen sikerrrel. 

4.2.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.2.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.  

4.2.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya
Adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.3 – TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 „Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása” projekt szolgáltatásainak igénybevétele munkáltató esetén: 

4.3.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja   

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (munkaerőpiaci tanácsadás, munkaerő közvetítés hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen):  

személyes adataz adatkezelés célja

munkáltató neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

székhelye (telephelye)

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

telefonszám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cégvezető (munkáltató) neve

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

a vállalkozás profilja

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

a vállalkozás létszáma

a szolgáltatás célzott nyújtásához elengedhetetlen 

4.3.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.3.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.  

4.3.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás. 

4.4 – TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 „Vállalkozási tanácsadási tevénység” projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (vállalkozási tanácsadás, hírek, hírlevelek küldése) használatához azonban elengedhetetlen): 

4.4.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja    

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

weboldal

a szolgáltatás igénybevételéhez javasolt

tevékenységi köre

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

foglalkoztatotti létszám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

4.4.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.4.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás. 

4.4.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 1. em. 1.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.5 – New concept training for energy efficiency – Új képzési koncepció az energiahatékonyság érdekében EN-eff, HUHR/1601/4.1.2/0035” projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.5.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja    

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

végzettség

a képzési szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.5.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.5.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Horvát Gazdasági Kamara Varasdi kirendeltség (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: Petra Preradovića 17; 42000 Varaždin, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Horvát Muraközi Regionális Fejlesztési Ügynökég (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: Ul. bana Josipa Jelačića 22, 40000, Čakovec, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Horvát Podravina és Prigorje Regionális Fejlesztés Ügynökség (projekt partner)  
Adatfeldolgozó címe: Florijanski trg 4, Koprivnica, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása  

4.5.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Széchenyi Program Iroda (elszámoló hatóság)
Adatfeldolgozó címe: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete

Adatfeldolgozó neve: Pécs – Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (projekt partner)    
Adatfeldolgozó címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó címe: Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: 7400 Kaposvár, Ond vezér út 1.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.6 – Minősítés után elutasított mikrohitel esetén

4.6.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja     

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (tanácsadás, előminősítés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

név

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

születéskori név 

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

lakcím 

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

telefonszámok

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

e-mail cím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozói igazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

személyi jövedelemadó bevallás

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

fedezeti ingatlanok adatai

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

4.6.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat az elutasított előminősítés után törli az Adatkezelő.
Elfogadott előminősítés után az adatok további felhasználásra kerülnek a mikrohitel ügylet kezelésénél.

4.6.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.6.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  
Adatfeldolgozó címe: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.
Adatfeldolgozás célja: előminősítés

4.7 – Mikrohitel ügylet kezelése esetén

4.7.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja      

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (mikrohitel igénylés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

név

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

születéskori név

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

lakcím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

telefonszámok

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

e-mail cím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

honlap cím

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

tartózkodási hely

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

születési hely, idő

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

anyja neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

szemlyi szám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

szemlyi igazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

lakcímkártya száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

útlevélszám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

vezetői engedély száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

vállalkozói igazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

adószám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

személyi jövedelemadó bevallás

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

bankszámlakivonat

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

vagyontárgy lista

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

fedezeti ingatlanok adatai

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

biztosítási kötvény

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

tevékenységi kör

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

számlaszám

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

4.7.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a hitel lejáratát / visszafizetését követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.7.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.7.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány   
Adatfeldolgozó címe: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolgozó neve: Magyar Fejlesztési Bank
Adatfeldolgozó címe: 1051 Budapest, Nádor utca 31.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolgozó neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Adatfeldolgozó címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolgozó neve: Pénhügyminisztérium
Adatfeldolgozó címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolgozó neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatfeldolgozó címe: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolgozó neve: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17.
Adatfeldolgozás célja: garanciát biztosító szervezet 

Adatfeldolgozó neve: ügyfél által választott közjegyzői irodához
Adatfeldolgozó címe: a választott közjegyzői iroda címe
Adatfeldolgozás célja: hitel szerződés elkészítése

Adatfeldolgozó neve: Dr. Kelemen Péter Máté Ügyvédi Iroda
Adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály u. 5.
Adatfeldolgozás célja: hitel szerződés elkészítése, behajtási esetek kezelése

Adatfeldolgozó neve: Dr. Dukai Ügyvédi Iroda
Adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 9.
Adatfeldolgozás célja: behajtási esetek kezelése

Adatfeldolgozó neve: Alesek Kft.
Adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 21.
Adatfeldolgozás célja: behajtási esetek kezelése

Adatfeldolgozó neve: Credinfo Kft.
Adatfeldolgozó címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9.
Adatfeldolgozás célja: CREDINFO hitelinformációs portál működtetése

4.8 – Széchenyi Kártya Program esetén

4.8.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja       

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (támogatás igénylés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen     

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

e-mail címe

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

személyigazolvány száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

telefonszáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

4.8.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a támogatás lejáratát / visszafizetését követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

4.8.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.8.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: KAVOSZ Zrt.  
Adatfeldolgozó címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3 „A” torony 1. emelet
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet

Adatfeldolgozó neve: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Adatfeldolgozó címe: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Adatfeldolgozás célja: adminisztrációs szolgáltatást biztosító szervezet 

Adatfeldolgozó neve: az ügyfél által választott bank
Adatfeldolgozó címe: a választott bank címe
Adatfeldolgozás célja: folyósított támogatás kezelése

4.9 – Iroda és terembérlés esetén a zalaegerszegi inkubátorházban, terembérlés esetén a lenti inkubátorházban, irodabérlés esetén a zalaszentgróti inkubátorházban

4.9.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja        

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (irodahelyiség-, terembérlés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

székhelye, levelezési címe

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

képviselője

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

e-mail címe  

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

telefonszáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

bankszámla száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

cégjegyzék vagy nyilvántartási száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

4.9.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a bérleti szerződés végét követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.  

4.9.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.9.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.10 – Irodabérlés esetén a lenti inkubátorházban

4.10.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja         

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (irodahelyiség bérlés) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

vállalkozás neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

adószáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen       

székhelye, levelezési címe

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

képviselője

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

e-mail címe  

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

telefonszáma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

bankszámla száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

cégjegyzék vagy nyilvántartási száma

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen  

4.10.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a bérleti szerződés végét követő tíz évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.   

4.10.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Nem történik adattovábbítás.

4.10.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Lenti Város Önkormányzata   
Adatfeldolgozó címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4.
Adatfeldolgozás célja: szolgáltatás biztosítása

4.11 – Forest-based cross sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region – Faalapú értéklánc innovációja és versenyképessége a Duna régióban, FORESDA, DTP1-1-383.1.1 projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.11.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja     

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

végzettség

a képzési szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.11.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.11.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: CyberForum e.V.
Adatfeldolgozó címe: Haid-und-Neu-Str. 18, 6131 Karlsruhe, Németország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Wirtschaftsförderung Zukunftsregion Nordschwarzwald GmbH
Adatfeldolgozó címe: Westliche Karl-Friedrich-Straße 29-31, 75172 Pforzheim (Baden-Württemberg), Németország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: inno AG
Adatfeldolgozó címe: Bahnhofstr. 54, 76137 Karlsruhe, Németország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó címe: Zavod lesarski grozd
Adatfeldolgozó címe: Dimiceva ulica 13, 1504 Ljubljana, Szlovénia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Gozdarski inštitut Slovenije
Adatfeldolgozó címe: Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Szlovénia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó címe: Fachhochschule Salzburg GmbH
Adatfeldolgozó címe: Urstein Süd 1, 5412 Puch, Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Hrvatski drvni klaster
Adatfeldolgozó címe: Krsnjavoga 1 (Westin II/208), 10000 Zagreb, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: KO-FA Egyesület /PRO WOOD Regionális Faipari Klaszter
Adatfeldolgozó címe: 520064, Presei street nr. 4, Sfântu Gheorghe, Covasna County, Románia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Български Мебелен Клъстър/ Bulgarian Furniture Cluster
Adatfeldolgozó címe: 54 Khan Omurtag, 1124 Sofia, Bulgária
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Универзитет у Београду – Шумарски факултет/ University of Belgrade – Faculty, of Forestry
Adatfeldolgozó címe: Kneza Višeslava 1, 11030 Belgrade, Szerbia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Zenička razvojna Agencija doo
Adatfeldolgozó címe: Školska 4, 72000 Zenica, Bosznia-Hercegovina
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”
Adatfeldolgozó címe: Aleja kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor, RS, Bosznia-Hercegovina
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH
Adatfeldolgozó címe: Südtiroler Platz 11, 5020 Salzburg, Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Holzcluster Salzburg
Adatfeldolgozó címe: Markt 136, 5431 Kuchl, Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Virovitičko – podravska županija
Adatfeldolgozó címe: Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktorat za, lesarstvo
Adatfeldolgozó címe: Kotnikova ulica 5., 1000 Ljubljana, Szlovénia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Adatfeldolgozó címe: Decebal, 12., 510093, Alba Iulia, Alba, Románia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Adatfeldolgozó címe: Trg Republike Srpske 1., 78000 Banja Luka, Szerbia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

4.11.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Széchenyi Program Iroda (elszámoló hatóság) 
Adatfeldolgozó címe: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. 
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete 

Adatfeldolgozó neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Adatfeldolgozó címe: József Nádor tér 2-4., 1051 Budapest, Magyarország
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete 

4.12 –  Financing Environment and Energy Efficiency development in Schools- Környezet és energiahatékonyság fejlesztés finanszírozása oktatási intézményekben FEEDSCHOOLS, CE1014 projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén:

4.12.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja     

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

végzettség

a képzési szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen 

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.12.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.12.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico, sostenibile – ENEA
Adatfeldolgozó címe: Via Martiri di Monte Sole 4, 40129 Bologna, Olaszország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: ENVIROS s.r.o.
Adatfeldolgozó címe: Na Rovnosti 1, 13000 Praha, Csehország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Adatfeldolgozó címe: Piotrkowska 238, 90-360 Lodz, Lengyelország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
Adatfeldolgozó címe: Prešernova 18, 2250 Ptuj, Szlovénia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Comune di Udine – City of Udine
Adatfeldolgozó címe: Via Lionello 1, 33100 Udine, Olaszország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Miasto Stołeczne Warszawa
Adatfeldolgozó címe: Marszałkowska 77/79, 00-683 Warsaw, Lengyelország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Občina Slovenska Bistrica
Adatfeldolgozó címe: Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, Szlovénia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Grad Split
Adatfeldolgozó címe: Obala kneza Branimira 17, 21000 Split, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: HEP ESCO D.O.O.–
Adatfeldolgozó címe: Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Grazer Energie Agentur Ges.m.b.H
Adatfeldolgozó címe: Kaiserfeldgasse 13, 8010 Graz, Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa
Adatfeldolgozó címe: ITH55, Bologna, Olaszország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: ANTHEA s.r.l
Adatfeldolgozó címe: ITH59, Rimini, Olaszország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Asociace poskytovatelů energetických služeb
Adatfeldolgozó címe: CZ010, Hlavní město Praha, Csehország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Česká rada pro šetrné budovy
Adatfeldolgozó címe: CZ010, Hlavní město Praha, Csehország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj
Adatfeldolgozó címe: SI021, Osrednjeslovenska, Szlovénia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Narodni sit zdravych mest CR
Adatfeldolgozó címe: CZ010, Hlavní město Praha, Csehország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
Adatfeldolgozó címe: SI021, Osrednjeslovenska, Szlovénia
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Adatfeldolgozó címe: HR042, Zagrebačka županija, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Hrvatski Savjet za zelenu gradnju
Adatfeldolgozó címe: HR042, Zagrebačka županija, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolgozó neve: Regione Emilia Romagna
Adatfeldolgozó címe: ITH55, Bologna, Olaszország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

4.12.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Széchenyi Program Iroda (elszámoló hatóság) 
Adatfeldolgozó címe: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. 
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete 

4.13 – KKV-k nemzetközi versenyképességének erősítése térségi vállalkozói kezdeményezések bilaterális rendszerén keresztül – REGIONET Competitive ATHU007 projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.13.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja     

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen   

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

végzett tevékenység

szakmaspecifikus rendezvények és szolgáltatások ajánlásához elengedhetetlen

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.13.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.13.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum
Adatfeldolgozó címe: 2460 Bruck an der Leitha, Fischamenderstraße 12., Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Regionalmanagement Burgenland GmbH
Adatfeldolgozó címe: 7000 Esisenstadt, Marktstraße 3., Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt – Wechselland
Adatfeldolgozó címe: 2813 Lichtenegg, Ransdorf Straße 20., Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH
Adatfeldolgozó címe: 8160 Weiz, Gleisdorfer Straße 43., Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: LAG Interessensgemeinschaft (IG) Kraftspendedörfer Joglland
Adatfeldolgozó címe: 8192 Strallegg, Strallegg Straße 100.,Ausztria
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.13.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Széchenyi Program Iroda
Adatfeldolgozó címe: 9400 Sopron, Verő József u. 1.
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete

Adatfeldolgozó neve: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Adatfeldolgozó címe: 9022 Győr, Czuczor G. u. 30.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Adatfeldolgozó címe: 9400 Sopron, Deák tér 14.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
Adatfeldolgozó címe: 9730, Kőszeg Jurisics tér 13.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Adatfeldolgozó címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.14 – Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Nyugat-Dunántúlon – GINOP-5.1.9-17-2017-00010 projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.14.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja      

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen    

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

tervezett tevékenység

szakmaspecifikus szolgáltatások ajánlásához elengedhetetlen

végzettség

a képzési szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

életkor

a programon belül a megfelelő alprogramban életkor alapján kerül be az ügyfél, így ennek megadása elengedhetetlen

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.14.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.14.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

nincs adattovábbítás

4.14.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolgozó neve: Pénzügyminisztérium
Adatfeldolgozó címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete

Adatfeldolgozó neve: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Adatfeldolgozó címe: 9022 Győr, Czuczor G. u. 30.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Adatfeldolgozó címe: 7100 Szekszárd, Garay tér 16.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa
Adatfeldolgozó címe: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/b.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.15 – A határ két oldalán működő KKV-k közötti, hozzáadott értékkel rendelkező üzleti együttműködések elősegítése – Fostering value added business cooperations between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border, HUHR/1602/1.1.1/0002 projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.15.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja       

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen     

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

tevékenység

az ügyfél / vállalkozás B Light projektben való részvételéhez elengedhetetlen

gazdálkodási adatok

az ügyfél / vállalkozás B Light projektben való részvételéhez elengedhetetlen

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.15.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.15.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Adatfeldolozó címe: Ksaver 208; 10000 Zagreb, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Regionalna razvojna agencija Međimurje
Adatfeldolozó címe: Bana Josipa Jelačića 22, 40000, Čakovec, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Adatfeldolozó címe: Florijanski trg 4, 48000, Koprivnica, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
Adatfeldolozó címe: Augusta Šenoe 1, 33000, Virovitica, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
Adatfeldolozó címe: Stjepana Radića 4, 31000, Osijek, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.15.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Széchenyi Program Iroda Zalaegerszeg
Adatfeldolozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. II. emelet.
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete

Adatfeldolozó neve: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Adatfeldolozó címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

Adatfeldolozó címe: Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány
Adatfeldolozó címe: 7400 Kaposvár, Ond vezér út 1.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása 

4.16 – Mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés KKV-k számára – Access to Microfinance for Small and Mediumsized Enterprises – PGI01356 projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.16.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja        

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen      

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.16.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.16.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Centro Europeo de Empresas e Innovacion de Burgos
Adatfeldolozó címe: 09007 Burgos, Avda de la Innovacion S/N (Spanyolország)
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: KIZ SINNOVA Gesellschaft für soziale Innovationen gGmbH
Adatfeldolozó címe: 63065 Offenbach, Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47 (Németország)
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Regione Autonoma Sardegna Centro Regionale di Programmazione
Adatfeldolozó címe: 09124 Cagliari, Via Cesare Battisti snc (Olaszország)
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: PORA RAZVOJNA AGENCIJA PODRAVINE I PRIGORJA ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Adatfeldolozó címe: 48000 KOPRIVNICA, FLORIJANSKI TRG 4 (Horvátország)
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Mikrofinans Norge AS
Adatfeldolozó címe: 1410 Kolbotn, Kolbotnveien 7 (Norvégia)
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Adatfeldolozó címe: 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 (Lengyelország)
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó neve: Reseau Europeen de la Microfinance aisbl
Adatfeldolozó címe: 1000 Brussels, 10 rue de l’industrie (Belgium)
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.16.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adatfeldolozó neve: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatfeldolozó címe: 1053 Budapest, Szép u. 2. II. emelet
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete

Adatfeldolozó neve: Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Adatfeldolozó címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolozó címe: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Adatfeldolozó címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete 

4.17 – Enterprise Europe Network projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén: 

4.17.1 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja         

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás (rendezvények, hírek, hírlevelek küldése, partnerkereső adatbázis használata, képzések) használatához azonban elengedhetetlen): 

személyes adataz adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen

vállalkozás / szervezet neve

a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen       

e-mail cím

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése

telefonszám / fax szám

az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

cím

az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása

Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.

4.17.2. Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.17.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolozó részére:

Adattovábbítás történik. A hálózat aktuális tagjainak listája a https://een.ec.europa.eu/ honlapon megtalálható.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

4.17.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolozó részére:

Adattovábbítás történhet. A hálózat aktuális magyarországi tagjainak listája a http://enterpriseeurope.hu/hu/a-hazai-halozat honlapon megtalálható.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

5. Jogorvoslati lehetőség

Az érintett az Alapítvány adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:     1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:     www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Keressen minket!

Telefon
+36 92 316 033

E-mail

Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
8360 Keszthely, Szalasztó utca 22.
8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 10.

Ügyfélfogadás
Hétfő – Csütörtök: 08:00–15:30
Péntek: 8:00–14:00

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kövessen minket!