Az alábbi rendeletek teljes szövege a Magyar Közlöny 71. számában olvasható ITT.97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges rendeletek módosításáról (47/2020. (III. 18.) Korm. r.; 61/2020. (III. 23.) Korm.r.)

További veszélyeztetett ágazatok jogosultak adó- és járulékkedvezményekre meghatározott feltételek teljesülése esetén: növényi szaporítóanyag termesztése, évelő- és nem évelő növény termesztése, dísznövény-, vetőmag-, műtrágya-, hobbiállat eledel kereskedelme, vadgazdálkodás és szolgáltatás, desztillált szeszesital gyártás, sörfőzés, szőlőbortermelés, szőlőtermesztés.

Meg lett határozva az is, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. (pl. növénytermesztés esetén:  e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.)

98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Jelentős változtatások, könnyítések Európai Uniós alapokból származó támogatások teljesítésével és elszámolásával kapcsolatban. A rendelet érinti a szerződéskötést, a teljesítési határidőket, meghosszabbítható a befejezési idő, a mérföldkövek időpontja, a szerződésmódosítási feltételek, bizonyos esetekben az előleg mértéke. A rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, továbbá a Kohéziós Alap támogatásaira is vonatkoznak.

2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokkal kapcsolatos változások:

   • Az irányító hatóság a követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékokat nem érvényesítheti.
   • A standard és az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő tizenötödik nap előtt nem nyújtható be.
   • Az irányító hatóság a felhívást ötnapos határidő biztosításával bocsátja társadalmi egyeztetésre.
   • Az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő bizottság összehívásáról.
   • Szerződéskötési határidő legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítható
   • Határidők kedvezményezett általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte.
   • Szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.
   • Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha a projekt fizikai befejezése vagy a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése hat hónapot meg nem haladóan késik. (bejelentési kötelezettség)
   • Az előleg folyósításától számított harminckilenc hónapon belül kell elszámolnia az előleggel.
   • A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50%-a, ETHA esetén legfeljebb 80%-a a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett ágazatok esetén.
   • Akkor kell visszafizetni a támogatási előleget, ha a kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.
   • Szállítói előleget akkor kell visszakövetelni, ha a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.
   • Tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb hétnapos határidő tűzhető ki.
   • A veszélyhelyzettel összefüggésben a válságkezelési kapacitások előmozdítására irányuló műveletek kiadásai – függetlenül a programok ezirányú módosításának hatálybalépésétől – 2020. február 1-jétől elszámolhatóak.
   • A veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények, képzések, workshopok veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt szerződés vagy megrendelés alapján felmerülő kiadásai (így különösen szállás, teremfoglalás, oktató díjazása, utazási költség) elszámolhatóak, ha a kiadásokat nem fedezi biztosítás, azokat nem térítik vissza, vagy a szerződést, megrendelést a felek nem tudják módosítani vagy megszüntetni.
   • Irányító Hatóság a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.
   • az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.
   • A támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik a papíralapú okirat megőrzéséről és annak a veszélyhelyzet megszűnését követő haladéktalan benyújtásáról vagy bemutatásáról.
   • az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges benyújtani a kifizetési igénylésben.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak történő kiegészítéséről

A munkáltató elrendelhet legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet. A kormányrendelet az ettől eltérő kollektív szerződésben meghatározott szabályokat a vészhelyzet idejére felfüggeszti.

   • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet.
   • Az e rendeletben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak történő támogatásáról

Támogatást nyújt a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében a kormányhivatal a munkavállaló részére, ha a munkaadó a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja, melynek indoka a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági ok. Munkavállaló és munkaadó együttes kérelmének beadása szükséges.

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.

   • A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.
   • A támogatás hónapokban állapítható meg.
   • A támogatás időtartama három hónap.
   • A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
   • A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.
   • A támogatás köztehermentes.
   • A támogatás a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható illetékes kormányhivatalnál.
   • Azonos telephely vonatkozásában – csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.

Az agrárminiszter 14/2020. (IV. 10.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról

Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatás adható az agrárminiszter rendelete szerint. Mezőgazdasági, halgazdálkodási, erdő- és vadgazdálkodási tevékenységet folytató vállalkozás vagy természetes személy is igénybe veheti rögzített feltételek megléte esetén. E támogatás lehet kamattámogatás és kezelésiköltség-támogatás, kezességidíj-támogatás, költségtámogatás.

A Folyószámlahitelhez az ASZK Konstrukciók keretében csekély összegű támogatást vehet igénybe az

   1. elsődleges mezőgazdasági termelési,
   2. halgazdálkodási,
   3. mezőgazdasági termékek feldolgozási,
   4. mezőgazdasági termékek forgalmazási,
   5. erdőgazdálkodási, illetve
   6. vadgazdálkodási

tevékenységet folytató vállalkozás vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: vállalkozás), aki vagy amely megfelel az Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeknek.

Folyószámlahitelhez biztosított csekély összegű támogatás

   1. kamattámogatás és kezelésiköltség-támogatás,
   2. kezességidíj-támogatás,
   3. költségtámogatás

formájában vehető igénybe.

A támogatás mértéke

   1. a folyószámlahitel esedékes kamatfizetései és kezelési költségei tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
   2. a hitelkeretre megállapított, esedékessé vált kezességi díjak tekintetében 100% kezességidíj-támogatás a kezességvállalás teljes idejére,
   3. a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj és a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

Az ASZK Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a KAVOSZ Zrt. látja el.

96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről

Szabad felhasználású hallgatói hitel vehető fel a vészhelyzet okán 500ezer, illetve 1,2 millió Ft összegig meghatározott feltételek megléte esetén.

2012. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet szerinti hitelfelvevő legfeljebb

500 000 forint összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult megélhetési költségei finanszírozásához, vagy

 1. meghatározott felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet felnőttképzésben történő részvétele időszakában felmerülő megélhetési költségei okán, amelynek folyósítására meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül sor.
   • A hitelfelvételre az is jogosult, aki már rendelkezik érvényes szabad felhasználású hitel- vagy kölcsönszerződéssel.
   • Hitelfelvételre nem jogosult, aki a hiteligénylés benyújtásakor nyelvtanulási hallgatói hitellel rendelkezik vagy betöltötte az 55. életévét.
   • A hitelt egy összegben veheti fel azzal, hogy a szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja 2020. december 31. A hitelfelvevő jogosultságát a Diákhitel szervezet ellenőrzi.
   • Kamatelemei a szabad felhasználású hallgatói hitel kamatelemeivel egyeznek meg azzal a kivétellel, hogy a kockázati prémium kamatelem fix 1,5%-os mértékű.
   • A hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő részletekben. A törlesztés időtartama legalább 1 év és legfeljebb 5 év.

A rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba.

A nyelvtanulási hallgatói hitel 2020. május 1-jétől nem igényelhető.