A Gazdaságvédelmi akcióterv keretében a kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatására valamint a csökkentett munkaidőben dolgozó munkavállalók bértámogatására lehet pályázni.

TÁJÉKOZTATÓ a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatásáról:

A Kormány a munkahelyek védelme érdekében valósítja meg a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatását. Az intézkedés célja a KFI szektorban dolgozó munkavállalók (például mérnökök, fejlesztőmérnökök, informatikusok) munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban dolgozók munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása. A támogatás célja a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése.

  1. A támogatás célcsoportja

A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók is, ahol a KFI munkakörben foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak. A munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha kutató-fejlesztő személyt foglalkoztat. Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik. Minden ágazatban van kutatással (is) foglalkozó munkaadó, ezért a teljes nemzetgazdaság számára biztosítjuk a támogatáshoz történő hozzáférés lehetőségét.

2. A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása

A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot. A támogatás hónapokban állapítható meg, a támogatás időtartama legfeljebb három hónap. A támogatás havi összege:

    1. amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318.920 forint, vagy
    2. amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670000 forintot nem éri el, akkor a 318.920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670000 forint arányával számított összege.

A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

3. A kérelem benyújtása

A munkáltató a kérelmet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint nyújtja be.Ennek megfelelően a támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához szükséges benyújtania a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a kormányhivatal munkatársaihoz!

TÁJÉKOZTATÓ a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatást nyújtó hazai és uniós forrásból megvalósuló munkaerőpiaci programban való támogatáshoz:

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést.

  1. A támogatás időtartama, mértéke

A támogatás időtartama 3 hónap. A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj -melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is -adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás folyósítható arra az időszakra, amikor a munkavállaló táppénzen, betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

2. A támogatás odaítélésének feltételei

A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy csökkentett munkaidőben, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százaléka, amely idő alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Egyéni fejlesztési időre a munkáltató bért fizet.

Egyéni fejlesztési időre fizetendő bér (azaz a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő időre eső bér) összegének kiszámolása:az az összeg, amellyel a támogatás és a csökkentett munkaidőre járó bér közösen eléri a támogatás időtartama alatt a munkavállalónak a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díját.

3. A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A Rendelet 2020. április 16-án történő hatályba lépése napjától nyújtható be támogatási kérelem.

A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál a munkaadó elektronikusan a Cégkapuján keresztül nyújtja be az illetékes a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül.

Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló esetében csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a kormányhivatal munkatársaihoz.